WEBSITE HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

STEM LĨNH VỰC VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

Trang chủ

Liên hệ

 

 

 

 

Góc TN 1. Học liệu số; Thí nghiệm ảo, mô phỏng

 

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học).

Ảnh có chứa LEGO, đồ chơi

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.Hình thức triển khai giáo dục STEM

Ảnh có chứa văn bản, đồ họa véc-tơ  Description automatically generated

- Dạy học các môn thuộc lĩnh vực STEM

- Hoạt động trải nghiệm STEM

- Hoạt động nghiên cứu KHKT

  Thông qua giáo dục STEM, học sinh được phát triển các phẩm chất và năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông 2018: phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học…
Theo danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gồm 1- Công nghệ số, 2- Vật lí, 3- Công nghệ sinh học, 4- Năng lượng và môi trường nên chúng tôi lựa chọn giải pháp thiết kế E-Book hỗ trợ tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM lĩnh vực Vật lí – Điện tử theo định hướng STEM khoa học, STEM Robotics.

Website hỗ trợ tổ chức thực hiện một số hoạt động trải nghiệm STEM lĩnh vực Vật lí – Điện tử ở trường THPT gồm 3 góc trải nghiệm:

Góc TN1

Học liệu số; Thí nghiệm ảo, mô phỏng

Góc TN2

STEM khoa học

Góc TN3

Website hỗ trợ học tập và Bộ "Kit" Vật lí - Điện tử

Góc TN 2. STEM khoa học

Góc TN 3. Website hỗ trợ học tập và bộ “Kit” Vật lí - Điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak