HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Kiến thức nền

Các bước thực hiện

Kết quả

Game Cân bằng

 

CÔNG VIÊN VÁN TRƯỢT

- Xây dựng mô hình để mô tả khi thay đổi các thông số độ cao, vận tốc…. các lượng năng lượng khác nhau của một vật thay đổi như thế nào.

- Kiểm tra xem động năng và thế năng thay đổi như thế nào.

- Diễn giải hiển thị dữ liệu bằng đồ thị để mô tả mối quan hệ của động năng với tốc độ của một vật.

- Mô tả cách năng lượng có thể được chuyển hóa và áp dụng vào tình huống thực tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak